KDV İadesi

Katma Değer Vergisinde, üreticiden tüketiciye kadar olan tüm aşamalarda yaratılan katma değerin vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte  KDV Kanunun 8/2′ nci maddesinde sayılan nedenlerden dolayı fazla ödenen vergiler, 9′ uncu maddesi hükmüne göre vergi sorumluluğu kapsamında yapılan tevkifat, 29/2′ nci maddesinde düzenlenen indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetler ile 32′ nci maddesinde sayılan vergiden istisna edilmiş işlemler için KDV iadesine imkân tanınmıştır.

Bu kapsamda Akdağ Yeminli Mali Müşavirlik olarak ihracat, ihraç kaydıyla teslimler, kısmi tevkifat, yatırım teşvik belgesi, indirimli orana tabi vb. işlemlerden kaynaklanan teslimler ve hizmetler nedeniyle Maliye Bakanlığınca Yeminli Mali Müşavir Raporuna bağlanan KDV iadesi talepleri karşılanmaktadır.

KDV İadesi hizmetinin sunulmasında mevzuattaki değişiklikler ve uygulamadaki farklılıklar takip edilmekte ve firmaların iade sürecinde yaşayabilecekleri aksaklıklar minimize edilmektedir.