Tam Tasdik

Tam Tasdik: Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin  denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır. Tam tasdik hizmeti  sırasında esas alınan denetleme ilke ve standartları ile muhasebe ilke ve standartları, mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri de göz önüne alınarak, Bakanlıkça hazırlanan tebliğlerle belirlenir.

Akdağ Yeminli Mali Müşavirlik olarak  vermiş olduğumuz tam tasdik hizmeti aracılığıyla firmaların, yasal gelişmelerden haberdar olmalarına,  yeni düzenlemelere ayak uydurmalarına ve vergi mükellefi olarak yasal yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olunmaktadır. Tam tasdik hizmeti kapsamında mükelleflerin mali tabloları ve beyannameleri, ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe prensip ve standartları kapsamında bir uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır. Bu sayede tam tasdik hizmeti ile, hatalı vergi uygulamalarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte Maliye Bakanlığınca risk analizine dayalı olarak gerçekleştirilebilecek vergi incelemelerine de hazırlıklı olunması açısından mükelleflere katkı sağlamaktadır.