Vergisel İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Teknolojinin ve yasaların günün şartlarına göre hızla değiştiği günümüzde, muhasebe işlemlerinin işletmeler açısından oldukça karmaşık olduğu aşikardır. Gelişen ve yenilenen iş dünyasının muhasebeye olan ihtiyacı giderek artmaktadır. Diğer taraftan, muhasebe işlem ve kayıtları yapılırken vergi yasaları ve ticaret hukukunun dikkate alınması gerektiğinden, olay daha karmaşık bir hal almaktadır.

İşletmeler tarafından yayınlanan mali tablolar, işlem ve olayların mali etkilerini sınıflandırarak gösterirler. Mali durumun ölçülmesi ile ilgili varlık, yabancı kaynak ve özkaynak olarak sınıflandırılan bu unsurlar, bilançoda yer alır. Faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ise gelir ve gider olarak gelir tablosunda gösterilir.

Muhasebede bu sınıflandırmanın sağlanabilmesi, bazı temel kavram ve tahminlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Ülkemizde zaman içinde genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini, gelir tablosu ve bilanço olarak iki ana başlık altında toplayan Tek Düzen Muhasebe Sistemidir.

Vergi kanunlarının uygulanmasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların muhasebe alanına etkisi, muhasebede standartlaşmayı gerektirmiştir. Bu standartların uygulanması ve vergi mevzuatıyla uyumlaştırılması gereği, uygulayıcıların karar almaları, planlama yapmaları ve denetim işlevlerini etkin yürütebilmelerini sağlaması bakımından önemlidir.

E. Vergi Müfettişi İç Denetçi Hasan ALTUNCU, Vergi Müfettişi Zafer KÜTÜK, E. Vergi Müfettişi YMM Yusuf AKDAĞ tarafından kaleme alınan bu çalışma, vergi muhasebesinde yaşanan temel sorunların çözümü ve uygulamada karşılaşılabilecek farklılıkları özetleyen düzenlemeleri içermektedir. Ayrıca, kayıtlarla vergi beyannamelerinin uyumlu hale gelebilmesi
için alt hesapların nasıl kullanılması gerektiği hususlarına yer verilerek, muhasebenin hem kayıt hem de vergi mevzuatıyla köprü kurmasının kavranması sağlanmak istenmiştir.